Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych. W związku z tym ESKOM IT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 543, 02-844 w Warszawie, telefon: +48 22 100 55 80, jako administrator danych osobowych, potwierdza informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.


I. W przypadku, jeśli Państwa relacja z ESKOM nawiązana została w efekcie zawarcia z Państwem/firmą reprezentowana przez Państwa umowy, przedmiotowe dane zostały zebrane przez ESKOM i są przetwarzane w celu:

  • realizacji wyżej wymienionej umowy,
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu ESKOM w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogłyby pojawić się w związku z realizacją umowy, jak również prawnie uzasadnionego interesu ESKOM w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług ESKOM oraz produktów i usług podmiotów trzecich, które dostarcza ESKOM,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).

Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane identyfikacyjne i kontaktowe podawane w związku z negocjowaniem i zawarciem umowy między ESKOM, a Państwem.

Dane są przetwarzane w okresie trwania relacji prawnej między Państwem, a ESKOM (w szczególności przez cały okres obowiązywania umowy), a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresów obowiązkowego przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Przetwarzane dane mogą być udostępnianie innym podmiotom działającym w otoczeniu biznesowym, powiązanym lub współpracującym z ESKOM, do celów związanych z realizacją procesów biznesowych (w szczególności w celu wykonywania i zawierania umów, obsługi roszczeń). 

Dane zostały podane przez Państwa dobrowolnie, przy czym było to niezbędne dla nawiązania i utrzymywania relacji biznesowej.


II. W przypadku, jeśli Państwa relacja z ESKOM nie dotyczy wcześniej zawartej umowy, przedmiotowe dane zostały zebrane przez ESKOM i są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci potrzeby utrzymywania relacji biznesowych.

Dane w tym celu są przechowywanie do czasu ewentualnego wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje podstawowe informacje kontaktowe podane przez Państwa.

Przetwarzane dane mogą być udostępnianie innym podmiotom działającym w otoczeniu biznesowym, powiązanym lub współpracującym z ESKOM, do celów związanych z realizacją procesów biznesowych (w szczególności w celu wykonywania i zawierania umów, obsługi roszczeń).

Dane zostały podane przez Państwa dobrowolnie, przy czym było to niezbędne dla nawiązania i utrzymywania relacji biznesowej.